16.09.19

Männi lasteaias on lapse arendamine ja toetamine meeskonnatöö. Lisaks rühmapersonalile kuuluvad tugimeeskonda:

  •         HEV koordinaator                                        Marite Valeika
  •         eripedagoog                                                Riin Fingling
  •         Tegevusterapeut                                          Kairi Lillemäe (lapsehoolduspuhkusel)
  •        Tugiisik (võimalusel)                                     Merle Korv, Kersti Hansen, AngelikaProzes,                                                                              Birgit Embla, 
  •        Kohila Valla psühholoog                               Eha Sepping
  •        Kohila Valla logopeed                                   Marit Tolmusk
  •        Kohila Vallavalitsus
  •        Saviterapeut                                                  Keete  Janter                                          

Kohila Männi lasteaias koordineerib tugisüsteemide tegevust eripedagoog  Marite Valeika.

Kohila Männi lasteaias väärtustatakse igat last. Vastavalt lapse vajadustele planeeritakse erinevaid tegevusi, mis pannakse kirja lapse individuaalsuse kaarti või individuaalsesse arenduskavasse. Nii planeerimisse kui ka läbiviimisesse kaasatakse lapsevanemad. Kõikide lastega toimuvad vähemalt korra aastas arenguvestlused. Lisaabi vajavate laste vanematega tehakse arenguvestluseid tihedamini. Tugimeeskonna ühine eesmärk on toetada last igas arenguvaldkonnas läbi mängu tehes meeskonnaliikmete vahel tihedat koostööd.

KES on eripedagoog ja MIDA ta teeb?

·         Eripedagoog on lapsega tegelev spetsialist, kelle ülesandeks on lapse arengu kaardistamine, erivajadustega laste töö koordineerimine, koostöö arendamine tugimeeskonna vahel, lapse arengu toetamine individuaalselt või grupitegevustes, lapsevanemate nõustamine.

·         Suurt tähelepanu pööratakse tundides kognitiivsete võimete (kõne, taju, mälu, tähelepanu, mõtlemine) arendamisele. Kõnearenduse eesmärkideks on laiendada lapse sõnavara, arendada kõneloome ja kõnetaju operatsioone.

kontakt: esmaspäevast reedeni kokkuleppel, tel. 56 636909, e-mail eripedagoog.manni@kohila.edu.ee

KES on tegevusterapeut ja MIDA ta teeb?

·         Laste tegevusteraapias on lähtealuseks mäng, mille kaudu tegevusterapeut arendab last tervikuna. Seetõttu liigutaksegi tegevusteraapias eesmärgi poole läbi mänguliste tegevuste, toetamaks lapse arengut.

Terapeut lähtub sellest, et iga laps on erinev ning otsustab, koostöös lapsevanemaga, õpetajaga ja eripedagoogiga, milliseid oskusi on lapsel vaja arendada.  Tegevusterapeut arendab läbi mängu lapse: käelisi oskusi (peen –ja jämemotoorikat), keha piiride tunnetust,  mänguoskust, keskendumist ja tähelepanu, eneseväljendusoskust, kõnet, sotsiaalseid oskusi (teiste lastega arvestamine, oma järjekorra ootamine, koos mängimine jne), igapäevaelu põhitoimingutega toimetulekut (riietumine, söömine jne). Männi lasteaias kasutab tegevusterapeut suures osas Montessori vahendeid.

kontakt: esmaspäevast neljapäevani, e-mail: terapeut.manni@kohila.edu.ee

 

KES on keelekümblusgruppide õpetaja ja MIDA ta teeb?

·         Lisaks rühmaõpetajatele töötab Männi lasteaias keelekümblusgruppide õpetaja, kes viib läbi eesti keelt arendavaid tegevusi väikestes gruppides. Tema töö põhimõtted on: 1) erinevate meelte kaasamine ja näitlikustamine; 2) laps kasutab eesti keelt igapäevategevustes ning suheldes rühmakaaslaste ja täiskasvanutega lasteaias; 3)õpitu kordamine erinevas kontekstis ja suhtlussituatsioonis, eesti keele õppimine lõimituna teiste valdkondadega; 4) pedagoog rõhutab õige kõne mudelite kasutamist ning osutab vigadele delikaatselt, korrates sõna või lauset korrektsena.

kontakt: Esmaspäeviti 14.00-17.00 lasteaias

KES on tugiisik ja MIDA ta teeb?

·         Tugiisiku teenuse sisuks on lapse abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga. Tugiisiku töö sisu, -ülesanded ja -korraldus on lapse vajadustest sõltuvalt erinev. Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, kes abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu, õpetab enda eest hoolitsema, aitab leida harrastusi jms.  Teenust osutatakse lastele, kelle on selleks vastav tõend (rehabilitatsiooniplaan, psühhiaatritõend).

· tõendi olemasolul määrtakse tugiisik igale lapsele individuaalselt. 

KES on valla psühholoog ja MIDA ta teeb?

·         Valla psühholoog on lasteaiast eraldiseisev tugiteenus, mis on eelkõige mõeldud lapsevanematele. Pered, kes vajavad nõuandeid lapse kasvatamisel, on üle elanud trauma või lahutuse vajavad emotsionaalselt konfidentsiaalset ja diskreetset tuge.

·         Kontakt:  Eha Sepping, tel. 5623 4428, ehasepping@hot.ee

SAVITERAAPIA MÄNNI LASTEAIAS:

Savitöö aitab siis, kui on: Nõrk sensoorne tundlikkus raskused liigutuste koordinatsioonis, nõrk käte motoorika, raske mõista ja kontrollida oma emotsioone, hüperaktiivsus, keskendumisraskused ärevushäired, depressiivsus, psühhosomaatilised sümptomid.

 Sageli laps ei oska või ei taha rääkida sellest, mis temaga on juhtunud, ta ei oska oma seisundit kirjeldada ega oma käitumist ja emotsioone analüüsida. Töö saviväljal aitab kaasa traumadest põhjustatud tühikute „täitmisele" lapse arengus. Koostöös vanematega ja pedagoogidega on kergem aru saada lapse käitumise põhjustest, mõista lapse sisemisi vajadusi ja toetada tema arengut.

Savivälja töö ühe seansi pikkus on kuni 1 tund (20€) ja töö toimub individuaalselt, ühele lapsele korraga. Soovitatav on teha ühe lapsega 10 seanssi regulaarselt ning edasise töö sagedus sõltub vastavalt lapse vajadustest. Kontakt ja lisainfo:  5230669 keete.janter@lastetugi.ee http://lastetugi.ee/index.php/savit

 

Toimetaja: RAGNE PESUR