23.09.22

Kohila Männi lasteaias on lapse arendamine ja toetamine meeskonnatöö.

Lisaks rühmapersonalile kuuluvad tugimeeskonda:

HEV koordinaator                                                         Marite Valeika

Eripedagoog                                                                 Riin Fingling

Tegevusterapeut                                                          Merit Köster

Kohila Valla logopeed                                                  Kristi Sarapuu

Savitöö terapeut                                                           Keete  Janter   

Tugiisik (võimalusel)                                    

            

 

Kohila Männi lasteaias väärtustakse iga lapse eripära ja ainulaadsust. Tugimeeskonna ühine eesmärk on toetada iga lapse eripära erinevates arenguvaldkondades läbi mängu ja vajadusel individuaalse toetuse.

Kohila Männi lasteaias koordineerib tugisüsteemide tegevust HEV koordinaator Marite Valeika.

Kontakt: e-post marite.valeika@kohila.edu.ee

 

KES on eripedagoog ja MIDA ta teeb?        

 • Eripedagoogi põhitegevus on tuge vajava lapse toetamine ja suunamine. Tähtis on lapse  lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.
 • Eripedagoogilises arendustegevuses pööratakse suurt tähelepanu kognitiivsete võimete (kõne, taju, mälu, tähelepanu ja mõtlemine) arendamisele.
 • Kõnearenduse eesmärkideks on laiendada lapse sõnavara, arendada kõneloomet ja kõnetaju.
 • Eripedagoogiline arendustegevus toimub peamiselt individuaalse tegevuse vormis 1 või 2 korda nädalas ning kestab kuni 30 minutit. 

Kontakt: 

 

KES on tegevusterapeut ja MIDA ta teeb?

 • Laste tegevusteraapias on lähtealuseks mäng, mille kaudu tegevusterapeut arendab last tervikuna. Seetõttu liigutaksegi tegevusteraapias eesmärgi poole läbi mänguliste tegevuste, toetamaks lapse arengut.
 • Terapeut lähtub sellest, et iga laps on erinev ning otsustab, koostöös lapsevanemaga, õpetajaga ja lasteaia tugimeeskonnaga, milliseid oskusi on lapsel vaja arendada. Tegevusterapeut arendab läbi mängu lapse: käelisi oskusi (peen –ja jämemotoorikat), keha piiride tunnetust, mänguoskust, keskendumist ja tähelepanu, eneseväljendusoskust, kõnet, sotsiaalseid oskusi (teiste lastega arvestamine, oma järjekorra ootamine, koos mängimine jne), igapäevaelu põhitoimingutega toimetulekut (riietumine, söömine jne). Männi lasteaias kasutab tegevusterapeut suures osas Montessori vahendeid.

Kontakt: Merit Köster, e-post tegevusterapeut.manni@kohila.edu.ee

 

KES on logopeed ja MIDA ta teeb?

 • Logopeed hindab lapse kõne arengut (sh suulise ja kirjaliku kõne oskusi, hääle ja kõnesujuvuse probleeme) ja vajadusel neelamisfunktsiooni.
 • Logopeed kujundab ja toetab lapse:

* eeldusi kommunikatsioonivõime arenguks;

* keeleliste oskuste arengut, st grammatiliste vormide, lausemallide, sõnavara mõistmis- ja kasutamisoskust;
* hääldusoskusi;
* hääle omadusi ja kasutusoskust;
* kõne sujuvuse kujunemist;
* suhtlemise osaoskusi, sh suulist ja kirjalikku tekstiloome- ja mõistmisoskust.

 • Logopeed nõustab lapsevanemaid ja rühmaõpetajaid lapse kõne- ja keeleoskuste arendamise ning suhtluskeskkonna kujundamise osas. Vajadusel õpetab logopeed last ja tema suhtluspartnereid kasutama kõnet toetavat või asendavat suhtlusvahendit. Tulemused saavutatakse logopeedi ja kodu tihedas koostöös
 • Männi lasteaias teevad tööd Kohila valla logopeedid Kristi Sarapuu (1 päev nädalas) ja Marit Krüüner (2 päeva nädalas). Piiratud tööaja tõttu võib logopeed suunata vajadusel lapse logopeedilist teenust otsima mujalt.

Kontaktid:

Kristi Sarapuu tel 53013788, e-post kristi.sarapuu@kohila.edu.ee

 

KES on täiendava eesti keele õpetaja ja MIDA ta teeb?

 • Lisaks rühmaõpetajatele töötab Männi lasteaias täiendava eesti keele õpetaja, kes viib läbi eesti keelt arendavaid tegevusi väikestes gruppides kui ka individuaalselt. Tema töö põhimõtted on:

1) erinevate meelte kaasamine ja näitlikustamine;

2) laps kasutab eesti keelt igapäevategevustes ning suheldes rühmakaaslaste ja täiskasvanutega lasteaias;

 3) õpitu kordamine erinevas kontekstis ja suhtlussituatsioonis, eesti keele õppimine lõimituna teiste valdkondadega.

Kontakt: 

 

KES on savivälja terapeut ja MIDA ta teeb?

 • Sageli laps ei oska või ei taha rääkida sellest, mis temaga on juhtunud, ta ei oska oma seisundit kirjeldada ega oma käitumist ja emotsioone analüüsida. Töö saviväljal aitab kaasa traumadest põhjustatud tühikute „täitmisele" lapse arengus. Koostöös vanematega ja pedagoogidega on kergem aru saada lapse käitumise põhjustest, mõista lapse sisemisi vajadusi ja toetada tema arengut.
 • Savitöö aitab siis, kui on: nõrk sensoorne tundlikkus, raskused liigutuste koordinatsioonis, nõrk käte motoorika, raske mõista ja kontrollida oma emotsioone, hüperaktiivsus, keskendumisraskused, ärevushäired, depressiivsus, psühhosomaatilised sümptomid.
 • Savivälja töö ühe seansi pikkus on kuni 45 min ja toimub individuaalselt. Soovitav on teha ühe lapsega regulaarselt 10 seanssi ning edasise töö sagedus sõltub vastavalt lapse vajadustest.
 • Vaata lisainfot: https://www.vaiter.ee/savitoo/

Kontakt: Keete Janter, 5230669, e-post: keete.janter@lastetugi.ee

 

KES on tugiisik ja MIDA ta teeb?

 • Tugiisiku teenuse sisuks on lapse abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel või toimetulekul raske olukorraga.
 • Tugiisiku töö sisu, -ülesanded ja -korraldus on lapse vajadustest sõltuvalt erinev.
 • Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel ning õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema.
 • Vajadusel on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, kes abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu, õpetab enda eest hoolitsema, aitab leida harrastusi jms.
Toimetaja: RAGNE PESUR