Meie meeskond

2.11.21

OLEME ÜHINENUD Rohelise Kooli PROJEKTIGA, mida toetab KIK. 
Ühisprojekt "Kohila valla Männi, Sipsiku ja Linnupesa lasteaia mitteformaalse 
keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamine, 1 faas" tegevuskava:

Projekti tegevused

Tegevuste detailsem kirjeldus

Tegevuse tüüp

Väljund või tulemus

Tegevuste kestvus kuni

Keskkonna valdkonna töörühma moodustamine, koduleheküljel teavitamine

Moodustatakse keskkonnavaldkonna töörühm ja see kinnitatakse ning avaldatakse lasteaia kodulehel.

Mitteformaalse keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamine

Sipsiku, Männi ja Linnupesa lasteaial on moodustatud keskkonnavaldkonna töörühm ning see on avalikustatud lasteaia kodulehel. Kodulehele on lisatud Rohelise Kooli ja KIKi logo.

2019 aprill

Lasteaia õpetajate ja -abide koolitus

Kohila Keskkonnahariduse Keskus viib lasteaia õpetajatele ja -abidele läbi märgalade elurikkusega seotud koolituse Mukri rabas.

Mitteformaalse keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamine

Kohila valla Männi, Sipsiku ja Linnupesa lasteaia õpetajad ja -abid on osalenud koolitusel "Raplamaa märgalad – elurikkus. Õppemetoodika teema käsitlemisel õuesõppes", et kohalikke olusid käsitlevaid teemasid oleks lihtsam õppekavasse siduda.

2019 juuli

Õppekavasse Rohelise Kooli printsiipide lisamine

Vaadatakse üle lasteaia õppekava, täiendatakse seda vastavalt Rohelise Kooli projekti nõuetele. Lisatakse keskkonnavaldkonna teemad ja nende käsitlemine õppe-kasvatustöö alasesse tööplaani.

Mitteformaalse keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamine

Kohila valla Männi, Sipsiku ja Linnupesa lasteaia õppekavad on täiendatud. Alates 2019/2020 õppeaastast on planeeritud tegevuste hulgas 3 Rohelise Kooli projekti keskkonnateema käsitlemine ning saavutatud kokkulepped Kohila Keskkonnahariduse Keskusega vaja minevate õppeteenuste osas.

2019 august

Keskkonnavaldkonna sisehindamise läbiviimine

Iga lasteaed viib läbi keskkonnavaldkonna ülevaatuse koos lastega ning eraldi sisehindamise viib läbi töörühm koos keskkonnakonsulatandiga.

Mitteformaalse keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamine

Sipsiku, Männi ja Linnupesa lasteaial on kaardistatud oma organisatsiooni keskkonnavaldkonna tugevused ja nõrkused. Konsultandilt on saadud kirjalik tagasiside iga lasteaia kohta.

2019 september

Rohelise Kooli projektis osaleva lasteaia külastus

Sipsiku ja Linnupesa lasteaia töötajad on külastanud Rohelise Kooli projektis osalevat Rakvere Rohuaia lasteaeda, Kohila lasteaed Männi töötajad külastavad Pärnu Kesklinna lasteaeda.

Mitteformaalse keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamine

Iga lasteaed on oma personaliga külastanud vähemalt ühte Rohelise Kooli projektis osalevat lasteaeda. Arendatud on võrgustikutööd.

2019 november

Personalikoolituse läbi viimine

Viiakse läbi keskkonnatemaatiline personalikoolitus, millel on üheks sisendiks konsultandiga koos läbi viidud keskkonnaülevaatus.

Mitteformaalse keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamine

Balti Keskkonnafoorum on läbi viinud lasteasutuses kasutatavate kemikaalide teemalise ning osaliselt keskkonnaülevaatusest sisendi saanud koolituse, kus Kohila Männi Lasteaiast on osalenud 17 töötajat, Kohila Lasteaed Sipsikust 13 töötajat, Kohila Linnupesa Lasteaiast 14 töötajat. Ehk vähemalt 1 igast rühmast+majandusvaldkonna personal.

2019 detsember

Arengukava lisa ja tegevuskava koostamine, keskkonnapoliitika loomine

Keskkonnaülevaatuse tulemused fikseeritakse arengukava lisasse, koostatakse 3 aastane tegevuskava organisatsiooni keskkonnahoidlikumaks muutmiseks.

Mitteformaalse keskkonnajuhtimise süsteemi rakendamine

Kohila valla Männi, Sipsiku ja Linnupesa lasteaia arengukavad sisaldavad keskkonnavaldkonna osa. On loodud oma asutuse keskkonnapoliitika.

2020 jaanuar

 
Rohkem Rohelise Kooli projekti kohta võite lugeda:
 

Rohelise Lasteaia projekti eestvedajad on õpetaja Raili  Lepatriinu rühmast  ja õpetaja Kersti Siilipere rühmast. 

Juhtivmeeskonda kuuluvad veel:

Gerlin Mesimummi rühmast

Lea Liblikate rühmast

Maire Jänkude rühmast

Katrin Oravate rühmast

Silja Muumi rühmast

Krista Mõmmi rühmast

 Katri, Ragne  ning  lapsevanem Kristi ja laps Miiabel.

 

ARENGUKAVA 2019-2021

TEGEVUSKAVA 

TEGEVUSKAVA

TEGEVUSKAVA 2021-2022

protokoll 1-2021 

protokoll 2 -2021  

Toimetaja: RAGNE PESUR