9.01.18

Männi lasteaias on lapse arendamine ja toetamine meeskonnatöö. Lisaks rühmapersonalile kuuluvad tugimeeskonda:

·         Eripedagoog                                                  Siiri Naris, Marite Valeika

·         Õpetaja assistent tegevusteraapia alal         Kairi Lillemäe

·         Kunstiteraapiliste tegevuste õpetaja              Suusi Osula

·         Keelekümblusgruppide õpetaja                     Ursula Venta

·         Tugiisik (võimalusel)                                     Merle Korv, Karina Küling, Marianne Aaso

·         Kohila Valla psühholoog                               Eha Sepping

·         Kohila Vallavalitsus

Kohila Männi lasteaias koordineerib tugisüsteemide tegevust eripedagoog Siiri Naris ja Marite Valeika.

Kohila Männi lasteaias väärtustatakse igat last. Vastavalt lapse vajadustele planeeritakse erinevaid tegevusi, mis pannakse kirja lapse individuaalsuse kaarti või individuaalsesse arenduskavasse. Nii planeerimisse kui ka läbiviimisesse kaasatakse lapsevanemad. Kõikide lastega toimuvad vähemalt korra aastas arenguvestlused. Lisaabi vajavate laste vanematega tehakse arenguvestluseid tihedamini. Tugimeeskonna ühine eesmärk on toetada last igas arenguvaldkonnas läbi mängu tehes meeskonnaliikmete vahel tihedat koostööd.

KES on eripedagoog ja MIDA ta teeb?

·         Eripedagoog on lapsega tegelev spetsialist, kelle ülesandeks on lapse arengu kaardistamine, erivajadustega laste töö koordineerimine, koostöö arendamine tugimeeskonna vahel, lapse arengu toetamine individuaalselt või grupitegevustes, lapsevanemate nõustamine.

·         Suurt tähelepanu pööratakse tundides kognitiivsete võimete (kõne, taju, mälu, tähelepanu, mõtlemine) arendamisele. Kõnearenduse eesmärkideks on laiendada lapse sõnavara, arendada kõneloome ja kõnetaju operatsioone.

·         Vastuvõtt: esmaspäevast reedeni kokkuleppel, tel. 5326 9248, e-mail eripedagoog.manni@kohila.edu.ee

KES on tegevusterapeudi assistent ja MIDA ta teeb?

·         Laste tegevusteraapias on lähtealuseks mäng, mille kaudu tegevusterapeut arendab last tervikuna. Seetõttu liigutaksegi tegevusteraapias eesmärgi poole läbi mänguliste tegevuste, toetamaks lapse arengut.

Terapeut lähtub sellest, et iga laps on erinev ning otsustab, koostöös lapsevanemaga, õpetajaga ja eripedagoogiga, milliseid oskusi on lapsel vaja arendada.  Tegevusterapeut arendab läbi mängu lapse: käelisi oskusi (peen –ja jämemotoorikat), keha piiride tunnetust,  mänguoskust, keskendumist ja tähelepanu, eneseväljendusoskust, kõnet, sotsiaalseid oskusi (teiste lastega arvestamine, oma järjekorra ootamine, koos mängimine jne), igapäevaelu põhitoimingutega toimetulekut (riietumine, söömine jne). Männi lasteaias kasutab tegevusterapeut suures osas Montessori vahendeid.

Vastuvõtt: esmaspäeviti ja teisipäeviti, e-mail: terapeut.manni@kohila.edu.ee

KES on kunstiteraapiliste tegevuste õpetaja  ja MIDA ta teeb?

·         Kunstiteraapiliste tegevuste õpetaja tegeleb lastega, kellel on eelkõige raskusi oma soovide, emotsioonide ja tunnete väljendamisel. Kunstiteraapia aitab lastel enda emotsioonidest paremini aru saada ning neid väljendada.  Kunstiteraapia ei sea vanusepiirangut ega pea vajalikuks kunstilise eneseväljenduse oskusi ja kogemusi. Kõige olulisem on protsess ise, mille käigus toimub pingete vabastamine, hinge, vaimu ja keha arengu stimuleerimine ning emotsioonide väljendamine. Kunstiga tegelemine mõjub rahustavalt ja maandab stressi.

·         Vastuvõtt kolmapäeviti 13.00-17.00, e-mail: suusi.osula@gmail.com

KES on keelekümblusgruppide õpetaja ja MIDA ta teeb?

·         Lisaks rühmaõpetajatele töötab Männi lasteaias keelekümblusgruppide õpetaja, kes viib läbi eesti keelt arendavaid tegevusi väikestes gruppides. Tema töö põhimõtted on: 1) erinevate meelte kaasamine ja näitlikustamine; 2) laps kasutab eesti keelt igapäevategevustes ning suheldes rühmakaaslaste ja täiskasvanutega lasteaias; 3)õpitu kordamine erinevas kontekstis ja suhtlussituatsioonis, eesti keele õppimine lõimituna teiste valdkondadega; 4) pedagoog rõhutab õige kõne mudelite kasutamist ning osutab vigadele delikaatselt, korrates sõna või lauset korrektsena.

·         Vastuvõtt: Esmaspäeviti 14.00-17.00

KES on tugiisik ja MIDA ta teeb?

·         Tugiisiku teenuse sisuks on lapse abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga. Tugiisiku töö sisu, -ülesanded ja -korraldus on lapse vajadustest sõltuvalt erinev. Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, kes abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu, õpetab enda eest hoolitsema, aitab leida harrastusi jms.  Teenust osutatakse lastele, kelle on selleks vastav tõend (rehabilitatsiooniplaan, psühhiaatritõend).

·         Vastuvõtt: tõendi olemasolul määrtakse tugiisik igale lapsele individuaalselt

KES on valla psühholoog ja MIDA ta teeb?

·         Valla psühholoog on lasteaiast eraldiseisev tugiteenus, mis on eelkõige mõeldud lapsevanematele. Pered, kes vajavad nõuandeid lapse kasvatamisel, on üle elanud trauma või lahutuse vajavad emotsionaalselt konfidentsiaalset ja diskreetset tuge.

·         Kontakt:  Eha Sepping, tel. 5623 4428, ehasepping@hot.ee

 

Toimetaja: RAGNE PESUR